لوشامپیونا فرانسه
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ موناکو ۲۹ ۲۱ ۵ ۳ ۸۴ ۲۶ ۵۸ ۶۸
۲ پاری سن ژرمن ۲۹ ۲۰ ۵ ۴ ۵۸ ۲۰ ۳۸ ۶۵
۳ نیس ۲۹ ۱۸ ۹ ۲ ۴۷ ۲۳ ۲۴ ۶۳
۴ لیون ۲۸ ۱۶ ۲ ۱۰ ۵۹ ۳۲ ۲۷ ۵۰
۵ مارسی ۳۰ ۱۳ ۷ ۱۰ ۴۳ ۳۷ ۶ ۴۶
۶ بوردو ۲۹ ۱۱ ۱۰ ۸ ۳۷ ۳۶ ۱ ۴۳
۷ سنت اتین ۲۹ ۱۰ ۱۱ ۸ ۳۳ ۲۴ ۹ ۴۱
۸ گنگام ۲۹ ۱۰ ۸ ۱۱ ۳۷ ۳۶ ۱ ۳۸
۹ رن ۲۹ ۹ ۱۱ ۹ ۲۸ ۳۳ ۳۸
۱۰ نانت ۲۹ ۱۰ ۷ ۱۲ ۲۷ ۴۳ -۱۶ ۳۷
۱۱ تولوز ۲۹ ۹ ۹ ۱۱ ۳۲ ۳۳ ۳۶
۱۲ آنژه ۲۹ ۱۰ ۶ ۱۳ ۲۸ ۳۸ -۱۰ ۳۶
۱۳ متز ۲۹ ۹ ۸ ۱۲ ۲۹ ۵۳ -۲۴ ۳۵
۱۴ لیل ۳۰ ۹ ۷ ۱۴ ۲۹ ۳۷ ۳۴
۱۵ مون پلیه ۲۹ ۸ ۹ ۱۲ ۴۲ ۴۹ ۳۳
۱۶ کان ۲۹ ۹ ۵ ۱۵ ۳۱ ۴۸ -۱۷ ۳۲
۱۷ دیژون ۲۹ ۶ ۱۰ ۱۳ ۳۸ ۴۶ ۲۸
۱۸ نانسی ۲۹ ۷ ۷ ۱۵ ۱۹ ۳۷ -۱۸ ۲۸
۱۹ باستیا ۳۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۴ ۴۴ -۲۰ ۲۵
۲۰ لوریان ۲۹ ۶ ۴ ۱۹ ۲۹ ۵۹ -۳۰ ۲۲
متز ۱ - ۰ باستیا نتیجه نهایی
لیل ۰ - ۰ مارسی نتیجه نهایی
نانت - نیس ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۳۰: ۱۹
تولوز - رن ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۳۰: ۲۲
بوردو - مون پلیه ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۳۰: ۲۲
آنژه - گنگام ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۳۰: ۲۲
نانسی - لوریان ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۳۰: ۲۲
کان - موناکو ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ - ۳۰: ۱۷
دیژون - سنت اتین ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ - ۳۰: ۱۹
پاری سن ژرمن - لیون ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ - ۳۰: ۲۳
موناکو ۸۴ گل
لیون ۵۹ گل
پاری سن ژرمن ۵۸ گل
لوگوی ویترین